Podíl na pozemcích v obci Střelice, okr. Plzeň - jih

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX33763/18-91
Nejnižší podání 247.333 Kč
Minimální příhoz 9.001 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX33763/18-91
Začátek dražby10.04.2024 13:00
Konec dražby10.04.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání247.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)371.000 Kč
Minimální výše příhozu9.001 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103376318
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/45 k nemovitým věcem sestávající z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2704 (díl 2) o výměře 2.448 m2 , p.č. 2705 o výměře 2.500 m2 , p.č. 2706 o výměře 2.536 m2 , p.č. 2708 o výměře 6.384 m2 , p.č. 2709/1 o výměře 3.316 m2 , p.č. 2709/2 o výměře 3.320 m2 , a p.č. 2710 o výměře 7.860 m2 , vše na LV č. 638, vše v k.ú. Střelice, obec Střelice, okres Plzeň-jih, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely.www.eujicha.cz                                                             203EX33763/18-91


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Střelice ev. č. 28, Střelice, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.