Pozemek v obci Nezamyslice, okres Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 9649/19-722
Nejnižší podání 22.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 15
Počet podání 29

Nejvyšší podání

986995a4
104.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
986995a4 104.800 Kč 23.4.2024 11:21:30.047418
c25e6582 103.800 Kč 23.4.2024 11:17:04.917454
986995a4 102.800 Kč 23.4.2024 11:16:27.661079
c25e6582 101.800 Kč 23.4.2024 11:12:13.302142
986995a4 91.800 Kč 23.4.2024 11:10:25.196509
a37035d9 90.800 Kč 23.4.2024 11:06:40.880165
c25e6582 89.800 Kč 23.4.2024 11:06:09.249871
a37035d9 79.800 Kč 23.4.2024 11:04:45.798130
c25e6582 78.800 Kč 23.4.2024 11:04:28.230098
a37035d9 77.800 Kč 23.4.2024 11:02:38.298825
c25e6582 76.800 Kč 23.4.2024 11:02:24.782187
a37035d9 75.800 Kč 23.4.2024 11:01:05.978180
c25e6582 74.800 Kč 23.4.2024 11:00:55.359121
a37035d9 73.800 Kč 23.4.2024 10:58:49.947252
c25e6582 72.800 Kč 23.4.2024 10:58:35.683083
a37035d9 71.800 Kč 23.4.2024 10:57:17.946870
c25e6582 70.800 Kč 23.4.2024 10:30:27.682929
d7ddbbd8 69.800 Kč 23.4.2024 10:19:58.496518
1ee27baa 68.800 Kč 23.4.2024 10:17:05.783072
c25e6582 67.800 Kč 23.4.2024 10:09:49.935065
f354ebea 66.800 Kč 23.4.2024 10:05:31.590831
1b98d384 31.800 Kč 23.4.2024 10:05:15.481326
f354ebea 29.800 Kč 23.4.2024 10:04:38.750108
1b98d384 28.800 Kč 23.4.2024 10:03:20.671377
1fd11cda 26.800 Kč 23.4.2024 10:02:46.377404
c25e6582 25.800 Kč 23.4.2024 10:01:53.157667
933c66d0 24.800 Kč 23.4.2024 10:01:29.216641
c25e6582 23.800 Kč 23.4.2024 10:00:52.610556
f354ebea 22.800 Kč 23.4.2024 10:00:46.983337

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 9649/19-722
Začátek dražby23.04.2024 10:00
Konec dražby23.04.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání22.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol964919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek v obci Nezamyslice, okres Prostějov, Olomoucký kraj. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, nicméně podle provedeného místního šetření se jedná o zahradu navazující na sousední pozemek zahrady parc. č. 820/3 a stavební parcelu č. 242, na které je umístěn rodinný dům č.p. 228. Pozemek je mírně svažitý, zatravněný a jsou zde vzrostlé stromy a keře. Pozemek je oplocený (drátěné pletivo na betonových sloupcích). V současné době je pozemek přístupný přes výše uvedené nemovité věci (s ohledem na oplocení), ale ze dvou stran je rovněž přístupný přes pozemek parc. č. 2099, který je ve vlastnictví Městyse Nezamyslice. Dle územního plánu obce je pozemek umístěn v zastavěném území se způsobem využití plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS). Tyto plochy jsou určené zejména jako zahrady, záhumenky, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené. Hlavním využitím těchto ploch jsou malovýrobně obhospodařované plochy ZPF (zahrady, sady, záhumenky), zajišťující drobnou pěstitelskou činnost, okrasné zahrady, zeleň doprovodná, estetická, ochranná apod., související dopravní a technická infrastruktura (nezbytné obslužné komunikace) a zařízení pro přímou obsluhu území, oplocení, činnosti a stavby související s hlavní funkcí a jejím provozem (např. kůlny na nářadí, skleníky atd.) a technické a provozní zařízení. Podmínečně přípustné využití jsou menší hřiště, bazény, menší vodní plochy s podmínkou využití jako doplňková funkce k funkci hlavní a dále individuální garáže s podmínkou pouze související s navazujícím bydlením. Nezamyslice se nachází cca 20,00 km směrem na jih od města Prostějov. Součástí Nezamyslic je i místní část Těšice. Územím obce prochází dálnice D1 a silnice I/47 v úseku Vyškov-Kroměříž. Dále tudy vedou i silnice III. třídy. Nezamyslice jsou významným železničním uzlem, leží na trati Brno-Přerov a odbočuje zde i trať přes Prostějov do Olomouce. Předmětná nemovitá věc se nachází na okraji zastavěné části obce, v její severní části. Železniční stanice je umístěna naproti předmětné nemovité věci, stejně jako autobusová zastávka. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nezamyslice, Nezamyslice, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.