id. 1/3 rodinného domu v Mutěnicích, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11898/23-MB
Nejnižší podání 533.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 22

Nejvyšší podání

5487a025
743.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5487a025 743.333 Kč 21.5.2024 11:22:06.564749
891a9213 733.333 Kč 21.5.2024 11:19:24.946415
5487a025 723.333 Kč 21.5.2024 11:14:27.860663
891a9213 713.333 Kč 21.5.2024 11:11:41.560474
5487a025 703.333 Kč 21.5.2024 11:06:46.140455
a3543494 693.333 Kč 21.5.2024 11:06:33.485569
5487a025 683.333 Kč 21.5.2024 11:02:09.489591
a3543494 673.333 Kč 21.5.2024 11:01:28.733853
5487a025 663.333 Kč 21.5.2024 10:59:04.592902
1cd71551 653.333 Kč 21.5.2024 10:58:49.389047
5487a025 643.333 Kč 21.5.2024 10:58:27.311219
a3543494 633.333 Kč 21.5.2024 10:58:06.932485
891a9213 623.333 Kč 21.5.2024 10:54:58.943450
7871d735 613.333 Kč 21.5.2024 10:52:33.125804
a3543494 603.333 Kč 21.5.2024 10:48:53.186836
7871d735 593.333 Kč 21.5.2024 10:46:56.945202
3687e410 583.333 Kč 21.5.2024 10:42:49.305642
7871d735 573.333 Kč 21.5.2024 10:42:24.142976
a3543494 563.333 Kč 21.5.2024 10:41:50.069247
7871d735 553.333 Kč 21.5.2024 10:35:34.985510
3687e410 543.333 Kč 21.5.2024 10:35:27.706169
7871d735 533.333 Kč 21.5.2024 10:31:04.638231

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11898/23-MB
Začátek dražby21.05.2024 10:30
Konec dražby21.05.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání533.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)800.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1189823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id. 1/3situovaný v obci Mutěnice, v katastrálním území Mutěnice západním směrem od Obecního úřadu při místní zpevněné komunikaci ul. Havlíčkova č.p. 683. Rodinný dům je řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou, pravidelného půdorysného tvaru, umístěný v rovinatém terénu se zahradou za domem. V okolí oceňovaných věcí nemovitých se nachází rodinné domy a nedaleko centrální část obce s poštou, obchodem, se zastávkou autobusu a ostatními službami. Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 683 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č. 1073, 1074.


Popis rodinného domu č.p. 683

Jedná se o řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce se předpokládají betonové pravděpodobně s částečnou izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou rovné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je ve standardním provedení tašková, fasáda je břizolitová, sokl je obložen keramickým obkladem, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Okna jsou pravděpodobně plastová s předokenními žaluziemi, dveře jsou pravděpodobně dřevěné, vstupní jsou plastové, vytápění se předpokládá lokání WAF, je provedeno napojení na elektroinstalaci, vodovod, plyn a kanalizaci (Poznámka: dle RÚIAN je rodinný dům napojen na veškeré inženýrské sítě, funkčnost inženýrských sítí nebyla ověřena). Vnitřní hygienické vybavení a ostatní vybavení se předpokládá v ve standardním provedení či chybějící.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací z Katastru nemovitostí RÚIAN byl rodinný dům dokončen dne 31.12.1960, rodinný dům byl pravděpodobně v průběhu životnosti částečně modernizován, k datu ocenění se jeví delší dobu neužívaný, opuštěný, odpojen od inženýrských sítí. Současný stavebně technický stav objektu je pravděpodobně zhoršený až špatný, mimo běžnou údržbu (provedeno vizuální prohlídkou).

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Popis pozemků

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 2098. Pozemek parc.č. 1073 je zastavěn rodinným domem č.p. 683 s dvorní části, pozemek parc.č. 1074 tvoří zahradu (Poznámka: dle leteckého snímku pravděpodobně neudržovanou, zarostlou trvalým a náletovým porostem) za rodinným domem. Pozemky jsou rovinaté s možnosti napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Drobné vedlejší stavby:

Jedná se pravděpodobně o drobné vedlejší stavby ve dvorní části rodinného domu.

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o oplocení, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havlíčkova 683, Mutěnice, Jihomoravský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.