Podíl 1/2 na objektu rodinné rekreace v obci Kozojedy, okr. Praha - východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX32298/23
Nejnižší podání 986.667 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

5a3de752
986.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5a3de752 986.667 Kč 15.5.2024 13:53:05.140358

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX32298/23
Začátek dražby15.05.2024 13:00
Konec dražby15.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání986.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.480.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103229823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je majetkový celek sestávající z:

I) pozemku p.č. St. 244 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, na pozemku stojí stavba: Kozojedy, č.e. 5148, jiná st. (LV č. 381) a pozemku p.č. 947/15 - ostatní plocha o výměře 238 m2, vše na LV č. 833;

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - objektu č.e. 5148 - jiná st., příslušející k části obce Kozojedy, na pozemku p.č. St. 244 (LV č. 833), na LV č. 381; v k.ú. Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, obec Kozojedy, okres Praha-východ.

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, zděného objektu rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, rekreační části obce Kozojedy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Kozojedy č.ev. 5148, 281 63 Kozojedy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, s objektem tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1023/4 - ostatní plocha a po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1024/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Kozojedy, 9. května 40, 281 63 Kozojedy. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Kozojedy nachází na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.


www.eujicha.cz                                      203EX32298/23


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kozojedy ev. č. 5148, Kozojedy, okres Praha-východ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.