Podíl na zahradě v obci Mříčná, okres Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX21593/19-100
Nejnižší podání 76.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

86d1bc9e
76.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
86d1bc9e 76.000 Kč 15.5.2024 13:55:12.200987

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX21593/19-100
Začátek dražby15.05.2024 13:00
Konec dražby15.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání76.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)152.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota28.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102159319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 119 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 a pozemku p.č. 231/1 - trvalý travní porost o výměře 990 m2 , vše v k.ú. Mříčná, obec Mříčná, okres Semily, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Mříčná. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2104 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Dle informací ČSÚ v obci Mříčná se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Mříčná jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „Plochy smíšené obytné (venkovská obytná zástavba)“. Informace získány z WWW stránek obce Mříčná. Dále bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází stromoví a trasa nadzemního vedení včetně nosné konstrukce.

www.eujicha.cz                                             203EX21593/19


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mříčná 211, Mříčná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.