Pozemek s garáží v obci Petřvald, okr. Karviná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28905/22-101
Nejnižší podání 244.000 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

99d07091
244.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
99d07091 244.000 Kč 15.5.2024 13:28:29.378909

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28905/22-101
Začátek dražby15.05.2024 13:00
Konec dražby15.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání244.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)610.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102890522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Petřvald, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2210 - ostatní plocha a p.č. 2315/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, a dále přes pozemky p.č. 2312/1 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2310/6 - zahrada, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Pozemek je v platném územním plánu města Petřvald (zveřejněném na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) veden v plochách stabilizovaných „BI - bydlení individuální.“ Dle informací ČSÚ je ve městě Petřvald možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž se skladovacími prostory. 

Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, za na pozemku se nachází objekt garáže, která není předmětem evidence v KN. Dle sdělení Městského úřadu Petřvald, odboru výstavby a životního prostřední (spis. značka: 207/2023/VaŽP/Dě) ze dne 20.3.2023, stavební úřad neeviduje žádné povolení včetně projektové dokumentace, kolaudační rozhodnutí či jiný podklad ke stavbě zjištěné na pozemku p.č. 2314/6. Evidenční stav staveb v KN ani zákres katastrální mapy neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203EX28905/22 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Gen. Svobody 272, Petřvald, okres Karviná, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.