Ideální 1/3 zeleně obec Hradiště-Záhorčičky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 8249/08-104
Nejnižší podání 9.020 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

a5bd681f
10.420 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a5bd681f [priorita 1] 10.420 Kč 13.6.2024 12:30:57.635222
16e21ff9 10.420 Kč 13.6.2024 12:28:51.904557
a5bd681f [priorita 1] 9.020 Kč 13.6.2024 12:24:10.926391
16e21ff9 9.020 Kč 13.6.2024 12:00:07.202584

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 8249/08-104
Začátek dražby13.06.2024 12:00
Konec dražby13.06.2024 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání9.020 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.530 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6109162/0800
Variabilní symbol824908
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba ideální 1/3. Pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 510 o výměře 1 520 m2 se všemi součástmi, je situována severně od intravilánu části obce Zahorčičky, mimo její zastavitelné území. Přístup na předmětnou pozemkovou parcelu je umožněn ze západně přímo přilehlé procházející silnice vedoucí ve směru Zahorčičky - Hradiště. Danou pozemkovou parcelu, není dle zjištěných skutečností a poskytnutých informací, možné napojit na inženýrské sítě obce. Předmětná pozemková parcela není zastavěna žádnou stavbou, není pronajata, je užívána vlastníky ke dni ohledání ke svému účelu jako zeleň.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1)
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ, Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, tímto přihlašuje (ve smyslu ustanovení § 336f o.s.ř.) do prováděné dražby nemovitých věcí povinného svoji pohledávku: náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 149 EX 2419/23-7 ve výši 6.655,00 Kč. Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 149 EX 2419/23 (oprávněný: ČR – Vězeňská služba České republiky, věznice Vinařice, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha, IČ: 00212423) soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 4.235,00 Kč vč. DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 22.05.2023, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 2.420,00 Kč vč. DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení přerušené exekuce, tj. ke dni 22.05.2023. Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka dalšího věřitele (soudního exekutora) ve výši 6.655,00 Kč vč. DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.do osmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. Přihláška byla doručena dne 19.4.2024.
2)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 PLZEŇ 3, Územní pracoviště Plzeň-jih,Americká 39, 305 02 PLZEŇ 3, přihlašuje podle vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací: 763369/24/2303-00540-402928 12.368,00 Kč. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu: Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit pohledávky v celkové výši 11.358,00 Kč s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva: Zajištěné zástavním právem č.j.1974561/19/2303-00540-402928. Den vzniku zástavního práva 06.11.2019. Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit pohledávky celkové výši 1.010,00 s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena dne 24.4.2024.
3)
Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlašuje do rozvrhu výtěžku této dražby pohledávku na nákladech exekuce v
celkové výši 6.655,00 Kč. Náklady exekuce byly určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce 169 EX 3711/23-38 ze dne 9.5.2024. Pohledávka ve výši 4.235,00 Kč náleží v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb. a § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 3. skupiny. Pro pořadí je rozhodující den doručení exekučního návrhu, tj. 24.10.2023, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem. Pohledávka ve výši 2.420,00 Kč náleží v souladu s § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 6. skupiny. Pro pořadí pohledávky je rozhodující den doručení přihlášky pohledávky. Přihláška byla doručena dne 14.5.2024.
4)
Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1. Okresní soud v Berouně vydal dne 08.09.2017 Elektronický platební rozkaz č. j. EPR193011/2017-5, který nabyl právní moci dne 28.09.2017 a je vykonatelný (dále jen „exekuční titul“). Na základě tohoto exekučního titulu byla povinnému uložena povinnost zaplatit věřiteli částku ve výši 11.725,00 Kč s přísl. Na základě exekučního titulu podal věřitel jako oprávněný dne 27.02.2018 proti povinnému exekuční návrh. Na jeho základě byla proti povinnému ve prospěch věřitele jako oprávněného zahájena exekuce, jejímž vedením byl pověřen JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, sp.zn. 067 EX 3221/18. V rámci exekučního řízení vydal soudní exekutor dne 09.04.2018 exekuční příkaz čj. 067 EX 3221/18-17, kterým bylo rozhodnuto o prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví, jež jsou nyní předmětem dražby. Celkem tedy věřitel přihlašuje 32.491,17 Kč. Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce. Nebude-li možné ji v rámci této skupiny plně uspokojit z rozdělované podstaty, nechť se uspokojí podle zásady lepšího pořadí, tedy - předně v souladu s § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v pořadí podle dne, kdy soudnímu exekutorovi došel návrh oprávněného z přerušené exekuce na nařízení exekuce, a to podle § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, a Usnesením Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 20 Cdo 3755/2011 ze dne 26.7.2012. Přihláška byla doručena dne 24.5.2024.
5)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlašuje jako další věřitel do prováděné exekuce prodejem nemovité věci tento svůj nárok z vykonatelných titulů:
Číslo rozhodnutí 4940040695, Platební výměr, dlužné pojistné 12.664,00 Kč, pohl. z přerušené exekuce. Číslo rozhodnutí 2840054584, Platební výměr, penále 46.192,12 Kč, pohl. z přerušené exekuce. Celkem 58.856,12 Kč. Pohledávka oprávněného byla vyčíslena na základě zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Věřitel žádá o zaplacení své pohledávky ve výši 58.856,12 Kč z rozvrhu podstaty. Věřitel žádá, aby jeho pohledávka ve výši 58.856,12 Kč byla zařazena, v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. d), § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř., a § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., do čtvrté skupiny (§ 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Jedná se o pohledávku z přerušeného exekučního řízení (§14 zákona č. 119/2001 Sb.) Ke dni konání dražby bude pohledávka dosahovat výše: 58.856,12 Kč. Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené pohledávky Platební výměr č. 4940040695, 2840054584) 24.2.2022. Přihláška byla doručena dne 4.6.2024.
6)
Sophie Molíková, nar. 21.12.2014, bytem Vídeňská 263/50, 639 00 Brno, zastoupen: Jana Kováčová, zákonný zástupce, Vídeňská 263/50, 639 00 Brno, přihlásila výživné 151.000,30 Kč a náklady exekuce 4.392,00 Kč. Rozsudek 127. Pohledávka spadá do 3. skupiny. Podle
přílohy Příkaz k úhradě nákladů exekuce 169 EX 3711/23-38 ze dne 9.5.2024. Přihláška byla doručena dne 11.6.2024.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hradiště 24, Hradiště, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.