Podíl na pozemcích a lesu v obci Zlatá Olešnice, okr. Jablonec nad Nisou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25872/13
Nejnižší podání 27.367 Kč
Minimální příhoz 300 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 8

Nejvyšší podání

0dc870e2
31.267 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0dc870e2 31.267 Kč 12.6.2024 14:10:49.751551
149a522b [priorita 1] 30.067 Kč 12.6.2024 14:10:35.604956
0dc870e2 29.767 Kč 12.6.2024 14:06:48.651795
149a522b [priorita 1] 28.867 Kč 12.6.2024 14:06:30.193135
0dc870e2 28.567 Kč 12.6.2024 14:01:37.864318
149a522b [priorita 1] 27.967 Kč 12.6.2024 14:01:25.366162
0dc870e2 27.667 Kč 12.6.2024 13:59:00.695472
149a522b [priorita 1] 27.367 Kč 12.6.2024 13:02:08.277074

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25872/13
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání27.367 Kč
Výsledná cena (odhadní)41.050 Kč
Minimální výše příhozu300 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102587213
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/108 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 1156 - ostatní plocha o výměře 1.546 m2, v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská,

obec Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, který je situován ve východní části katastrálního

území s přístupem po nezpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1566 - ostatní plocha,

který je ve vlastnictví: Obec Zlatá Olešnice, č.p. 172, 468 47 Zlatá Olešnice. Pozemek je zemědělsky

obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny a

porosty plevelného charakteru.


Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/54 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 1207/1 - trvalý travní porost o výměře 2.489 m2, pozemku p.č. 1208/1 -

ostatní plocha o výměře 627 m2, pozemku p.č. 1213/3 - trvalý travní porost o výměře 42 m2,

pozemku p.č. 1220/1 - trvalý travní porost o výměře 1.020 m2, pozemku p.č. 1233/1 - trvalý travní

porost o výměře 3.440 m2, pozemku p.č. 1233/3 - ostatní plocha o výměře 122 m2, pozemku p.č.

1233/8 - trvalý travní porost o výměře 100 m2, pozemku p.č. 1236/5 - ostatní plocha o výměře 26

m2, pozemku p.č. 1271 - trvalý travní porost o výměře 7.244 m2, pozemku p.č. 1273 - trvalý travní

porost o výměře 5.188 m2, pozemku p.č. 1275/1 - orná půda o výměře 3.779 m2, pozemku p.č.

1276 - trvalý travní porost o výměře 1.775 m2, pozemku p.č. 1278 - trvalý travní porost o výměře

836 m2, pozemku p.č. 1283 - trvalý travní porost o výměře 6.442 m2, pozemku p.č. 1289/1 - trvalý

travní porost o výměře 1.116 m2, pozemku p.č. 1290 - trvalý travní porost o výměře 471 m2,

pozemku p.č. 1291/1 - orná půda o výměře 2.572 m2, pozemku p.č. 1291/2 - trvalý travní porost o

výměře 1.298 m2, pozemku p.č. 1294 - trvalý travní porost o výměře 685 m2, pozemku p.č. 1568/1

- ostatní plocha o výměře 690 m2, pozemku p.č. 1569 - ostatní plocha o výměře 868 m2, a dále

pozemku p.č. 1570/8 - ostatní plocha o výměře 92 m2, vše v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obec

Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou.

Pozemky p.č. 1207/1, p.č. 1208/1 a p.č. 1220/1 se nachází v severovýchodní části katastrálního

území, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné

komunikaci, na pozemku p.č. 1631/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se

nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1213/3 je situován v severovýchodní části katastrálního území, v mírně sklonitém

terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1631/1 - ostatní plocha,

který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Dle sdělení místního šetření a informací ČSÚ v obci Zlatá

Olešnice se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle

platného územního plánu obce Zlatá Olešnice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce)

je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných jako „BI.1 - plochy bydlení individuální“.

Pozemky p.č. 1233/1, p.č. 1233/3, p.č. 1233/8, p.č. 1568/1 a p.č. 1236/5 se nachází v

severovýchodní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné

zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1631/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého

kraje a přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 1236/3 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví jiného subjektu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských

honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1569 je situován ve východní části katastrálního území a je přístupný po veřejné

nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1567 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Zlatá

Olešnice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku

se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 1271, p.č. 1570/8 a p.č. 1273 se nachází ve východní části katastrálního území, v

mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné

komunikaci, na pozemcích p.č. 1567 - ostatní plocha a p.č. 1566 - ostatní plocha, které jsou ve

vlastnictví obce Zlatá Olešnice a na pozemku p.č. 1570/1 - ostatní plocha (vlastník evidován jako

neznámý). Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části

pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 1275/1, p.č. 1276, p.č. 1278 a p.č. 1283 jsou situovány v okrajové části

zastavěného území obce Zlatá Olešnice, ve sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou

přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1566 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví obce Zlatá Olešnice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí

zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 1289/1, p.č. 1290, p.č. 1291/1 a p.č. 1291/2 se nachází v okrajové části

zastavěného území obce Zlatá Olešnice, ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou

přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1565/1 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví obce Zlatá Olešnice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí

zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1294 je situován v okrajové části obce Zlatá Olešnice, ve sklonitém terénu a je

přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1565/1 - ostatní plocha, který je ve

vlastnictví obce Zlatá Olešnice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských

honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


www.eujicha.cz                          203EX25872/13




Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.