Ideální 1/2 rodinného domu ve Vodňanech

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2928/18-73
Nejnižší podání 383.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

5f4486ee
383.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5f4486ee 383.334 Kč 20.6.2024 12:25:01.698438

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2928/18-73
Začátek dražby20.06.2024 12:00
Konec dražby20.06.2024 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání383.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)575.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol292818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba ideální 1/2. Pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 446/1, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 71 a zahrada číslo parcelní 97/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, jsou situovány západně od centrální části intravilánu města Vodňany, v ulici V Líse. Rodinný dům má čistou zastavěnou plochu 69 m2, stáří dle odhadu znalce přes 100 let. 

Dle „Posudku o stavu bytu č.p. 71” vydaného bytovou komisí MěNV Vodňany dne 3.12.1963, pod č.j. 2988/254-63/Fa-2, je přízemní rodinný dům postaven z kamenného zdiva ve zchátralém stavu, obsahuje dvě místnosti. Podlaha je prkenná prohnilá, stěny vlhké vlivem pronikající zemní vlhkostí, omítky opadávající. Stěny i stropy vykazují trhliny, okna odžitá, vytápění lokální na tuhá paliva, suchý záchod umístěn na dvoře. Rodinný dům vykazuje stavební a hygienické závady a je tudíž považován za zdravotně závadný a k obývání nezpůsobilý. V roce 1967 byla, dle stavebním úřadem poskytnuté neúplné stavební dokumentace, zřízena koupelna.

   


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1)
Věřitel Česká republika – Okresní soud Praha – západ, 118 15 Praha, Karmelitská 19/377, přihlásil pohledávky:
1) Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 22.4.2022 č.j. 21T 154/2021-116, které nabylo právní moci dne 22.4.2022 a je vykonatelné, byla povinnému Vojtěchu Váňovi, nar. 20.3.1974, bytem Řipská 428/17, 130 00 Praha 3-Vinohrady, uložena povinnost uhradit náklady trestního řízení v částce 4 000 Kč na účet Okresního soudu Praha-západ. Od 15.8.2022 je pohledávka vymáhána prostřednictvím soudního exekutora. Na tuto pohledávku nebylo do dnešního dne uhrazeno ničeho. K úhradě tedy zbývá 4 000 Kč.
2) Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 29.6.2017 č.j. 17T 56/2017, které nabylo právní moci dne 29.6.2017 a je vykonatelné, byla povinnému Vojtěchu Váňovi, nar. 20.3.1974, bytem Řipská 428/17, 130 00 Praha 3-Vinohrady, uložena povinnost uhradit náklady trestního řízení v částce 4 000 Kč na účet Okresního soudu Praha-západ. Od 4.10.2018 je pohledávka vymáhána prostřednictvím soudního exekutora. Na tuto pohledávku nebylo do dnešního dne uhrazeno ničeho. K úhradě tedy zbývá 4 000 Kč.
3) Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 17.8.2017 č.j. 9T 60/2017, které nabylo
právní moci dne 17.8.2017 a je vykonatelné, byla povinnému Vojtěchu Váňovi, nar. 20.3.1974, bytem Řipská 428/17, 130 00 Praha 3-Vinohrady, uložena povinnost uhradit náklady trestního řízení v částce 4 000 Kč na účet Okresního soudu Praha-západ. Od 4.10.2018 je pohledávka vymáhána prostřednictvím soudního exekutora. Na tuto pohledávku nebylo do dnešního dne uhrazeno ničeho. K úhradě tedy zbývá 4 000 Kč.
Pohledávky patří do skupiny 4. Přihláška byla doručena dne 3.5.2024.
2)
Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, se sídlem Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil pohledávky ve výši celkem 397. 411,50 Kč podle č.j.:
4440804819 platební výměr, dlužné pojistné 48 045,50, pohl. z přerušené exekuce
2140804818 platební výměr, penále 100 777,00, pohl. z přerušené exekuce
1941016634 výkaz nedoplatků, dlužné pojistné 31 320,00, pohl. z přerušené exekuce
1941016634 výkaz nedoplatků, penále 36 429,00, pohl. z přerušené exekuce
4840004566 platební výměr dlužné pojistné, 52 401,00, pohl. z přerušené exekuce
2840030523 platební výměr, penále 128 439,00, pohl. z přerušené exekuce
Věřitel žádá, aby jeho pohledávka ve výši 397 411,50 Kč byla zařazena, v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. d), § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř., a § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., do čtvrté skupiny (§ 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Jedná se o pohledávku z přerušeného exekučního řízení (§14 zákona č. 119/2001 Sb.) Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené Platební výměr č. 4440804819, 2140804818 a Výkaz nedoplatků č. 1941016634): 23.10.2015. Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené Platební výměr č. 4840004566 a 2840030523): 22.8.2017. Přihláška byla doručena dne 21.5.2024.
3)
Věřitel soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pžihlašuje pohledávku na nákladech exekučního řízení sp. zn. 067 EX 248204/09, ve výši 1 866,50 Kč. Pohledávka byla soudnímu exekutorovi přiznána příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 067 EX 248204/09-39, ze dne 2.10.2018. V souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 1 866,50 Kč do exekučního řízení sp. zn. 099 EX 2928/18 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. Přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 248204/09 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o uspokojení hotových výdajů ve výši 1 866,50 Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení §337c odst. 1 písm. d) a odměny ve výši ……….. Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. Přihláška byla soudnímu exekutorovi doručena dne 27.5.2024.


Věcná břemena

- z části C, listu vlastnictví č. 103 vyplývá existence věcného břemene (podle listiny) – exekuční zástavní právo ve výši 524,22 Kč – podíl 1/2 zřízené pro Energetické rozvodné závody Č. Budějovice, 370 01 České Budějovice, zatěžující vlastníka parcely St. 446/1 a parcely č. 97/2 na základě Usnesení soudu číslo deníku 447/1937, pod zn. Z-22100007/1966-307.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

V Líse 71, Vodňany II, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.