OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 pozemku v Brně - Řečkovicích, okr. Brno - město

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1755/07-MB2
Nejnižší podání 180.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1755/07-MB2
Začátek dražby13.06.2024 10:30
Konec dražby13.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)360.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol175507
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek  - spolulvlastnický podíl o vel. id. 1/2 - nacházející se v zastavěném území Města Brna, k.ú. Řečkovice, nedaleko ulice Kárníkova, mezi řadovými garážemi při ul. Kárníková a hřbitovem Řečkovice. Pozemek je rovinatý až mírně zvlněný, nepravidelného tvaru využívaný jako veřejná zeleň. Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemkem parc.č. 3619/10 vše se všemi součástmi a příslušenstvím. 


Pozemek nacházející se v zastavěném území Města Brna, k.ú. Řečkovice, nedaleko ulice Kárníkova, mezi řadovými garážemi při ul. Kárníková a hřbitovem Řečkovice. Pozemek je rovinatý až mírně zvlněný, nepravidelného tvaru využívaný jako veřejná zeleň. Dle platného územního plánu Města Brna se pozemek nachází ve stabilizované ploše DG - plocha pro dopravu, funkční typ hromadné odstavné a parkovací garáže.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemků nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků nebyly zjištěny.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO – VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO, sp. zn. 137Ex 6414/08, oprávněný innogy Energie, s.r.o., ve výši 7.865,- Kč

 

Soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., do osmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337 c písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do

čtvrté skupiny.

 

Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v osmé skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky.

 

Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve čtvrté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 29.07.2008

 

Přihláška č.l. 171 doručena dne 12.10.2023.

 

2/ ARGEMON INVEST s.r.o., IČ 280 67 592, sídlo: České Budějovice, Husova tř. 1845/11, PSČ 370 01, právně zastoupen: JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem,

  • v částce, která se skládá z:

- jistiny ve výši 1.022,- Kč

- 7 % ročního úroku z prodlení z částky 1.022,- Kč od 23.9.2009 do zaplacení, vypočtený ke dni 13. 11. 2023,
ve výši 1.012,20 Kč

- nákladů nalézacího řízení ve výši 3.446,- Kč                                                                                 

- nákladů právního zastoupení oprávněného v exekuci ve výši 5.082,- Kč

 

Pohledávka činí celkem 10.562,20 Kč.

 

Věřitel žádá, aby vyčíslená pohledávka byla uspokojována jako pohledávka náležející do 4. skupiny s rozhodným datem doručení exekučního návrhu (sp. zn. 030 EX 10086/14) – dne 18.04.2014

 

  • v částce, která se skládá z:

- jistiny ve výši 1.022,- Kč

- 7 % ročního úroku z prodlení z částky 1.022,- Kč od 24.9.2009 do zaplacení, vypočtený ke dni 13. 11. 2023,
ve výši 1.012,- Kč

- nákladů nalézacího řízení ve výši 2.262,- Kč

 

Pohledávka činí celkem 4.296,- Kč.

 

Věřitel žádá, aby vyčíslená pohledávka byla uspokojována jako pohledávka náležející do 4. skupiny s rozhodným datem doručení exekučního návrhu (sp. zn. 030 EX 10086/14) – dne 18.04.2014

 

Přihláška č.l. 180 doručena dne 13.11.2023.

 

3/ Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, sp. zn. 009 EX 97/10, oprávněný Statutární město Brno, ve výši 7.865,- Kč

 

V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3 500,00 Kč + DPH = 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 19.01.2010, a pohledávka ve výši 3 000,00 Kč + DPH = 3.630,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do šesté skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce.

 

V případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7 865,00 Kč včetně DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do šesté skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 191 doručena dne 16.11.2023.

 

4/ JET Money s.r.o., IČ: 258 58 246, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, výše pohledávky:

 

• Dlužná částka na jistině 15 600,00 Kč

• Úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 15 600,00 Kč od 02. 09. 2016 do zaplacení, tj. ke dni 23. 01. 2024 částka ve výši 9 289,48 Kč

• Smluvní pokuta ve výši 4 219,00 Kč

• Náhrada nákladů rozhodčího řízení ve výši 3 825,00 Kč

Ke dni dražebního jednání, tj. 23. 01. 2024, bude pohledávka činit celkem 32 933,48 Kč.

 

Skupina pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 1, písm. d)

Pořadí pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 5, písm. a)

Exekuční návrh byl pověřenému soudnímu exekutorovi doručen dne 27. 04. 2018.

 

Přihláška č.l. 193 doručena dne 23.11.2023.

 

5/ JET Money s.r.o., IČ: 258 58 246, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, výše pohledávky:

 

• Dlužná částka na jistině 15 600,00 Kč

• Úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 15 600,00 Kč od 16. 08. 2016 do zaplacení, tj. ke dni 23. 01. 2024 částka ve výši 9 347,97 Kč

• Smluvní pokuta ve výši 4 492,00 Kč

• Náhrada nákladů rozhodčího řízení ve výši 3 825,00 Kč

Ke dni dražebního jednání, tj. 23. 01. 2024, bude pohledávka činit celkem 33 264,97 Kč.

 

Skupina pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 1, písm. d)

Pořadí pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 5, písm. a)

Exekuční návrh byl pověřenému soudnímu exekutorovi doručen dne 03. 05. 2018.

 

Přihláška č.l. 195 doručena dne 23.11.2023.

 

6/ JET Money s.r.o., IČ: 258 58 246, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, výše pohledávky:

 

A)

• Dlužná částka na jistině 18 720,00 Kč

• Úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 18 720,00 Kč od 16. 08. 2016 do zaplacení, tj. ke dni 23. 01. 2024 částka ve výši 11 217,56 Kč

• Smluvní pokuta ve výši 5 390,00 Kč

• Náhrada nákladů rozhodčího řízení ve výši 3 825,00 Kč

Ke dni dražebního jednání, tj. 23. 01. 2024, bude pohledávka činit celkem 39 152,56 Kč.

 

Skupina pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 1, písm. d)

Pořadí pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 5, písm. a)

Exekuční návrh byl pověřenému soudnímu exekutorovi doručen dne 21. 06. 2018.

 

B)

• Dlužná částka na jistině 9 100,00 Kč

• Úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 9 100,00 Kč od 16. 08. 2016 do zaplacení, tj. ke dni 23. 01. 2024 částka ve výši 5 452,98 Kč

• Smluvní pokuta ve výši 3 554,00 Kč

• Náhrada nákladů rozhodčího řízení ve výši 3 825,00 Kč

Ke dni dražebního jednání, tj. 23. 01. 2024, bude pohledávka činit celkem 21 931,98 Kč.

 

Skupina pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 1, písm. d)

Pořadí pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 5, písm. a)

Exekuční návrh byl pověřenému soudnímu exekutorovi doručen dne 21. 06. 2018.

 

Přihláška č.l. 197 doručena dne 23.11.2023.

 

7/ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem: Praha 4, Roškotova 1225/1, IČ: 47114321, v celkové výši 72 866,00 Kč (Výkaz nedoplatků č.j. 131018384/VN1/2021 ze dne 14.6.2021 k vymožení povinnosti povinného zaplatit věřiteli dlužné pojistné ve výši 57 168,- Kč a penále ve výši 15 698,- Kč), přihlašuje věřitel podle ustanovení § 336f o.s.ř. do exekučního řízení svoji pohledávku v celkové výši 72 866,00 Kč do 6. skupiny a žádá, aby přihlášená pohledávka byla v následném rozvrhovém řízení uspokojena v souladu s ustanovením § 337 a násl. občanského soudního řádu.

 

Přihláška č.l. 199 doručena dne 23.11.2023.

 

8/ JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, sp. zn. 203 Ex 17128/18, oprávněný JET Money s.r.o., ve výši 7.926,- Kč

 

Soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 27.4.2018.

 

Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 5.506,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.

 

Přihláška č.l. 203 doručena dne 24.11.2023.

 

9/ JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, sp. zn. 203 Ex 18498/18, oprávněný JET Money s.r.o., ve výši 7.926,- Kč

 

Soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 03.05.2018.

 

Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 5.506,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.

 

Přihláška č.l. 208 doručena dne 24.11.2023.

 

10/ JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, sp. zn. 203 Ex 24997/18, oprávněný JET Money s.r.o., ve výši 6.655,- Kč

 

Soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 21.06.2018.

 

Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.235,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.

 

Přihláška č.l. 213 doručena dne 24.11.2023.

 

11/ Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – město, se sídlem Hlinky 42/106, 603 00 Brno, sp. zn. 030 EX 56849/13, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

V případě, že z rozdělované podstaty bude uspokojená pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce (ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 119/2001 Sb.), žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky představované hotovými výdaji do 4. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm d) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem je datum zahájení námi vedeného exekučního řízení, tj. 18.12.2013.

Soudní exekutor současně pohledávku přihlašuje jako pohledávku zajištěnou exekutorským zástavním právem k nemovitým věcem, které jsou předmětem dražby, a to na základě exekučního příkazu jímž bylo exekutorské zástavní právo k nemovitým věcem zřízeno a který Vám zasíláme v příloze. Existence exekutorského zástavního práva jímž je naše pohledávka zajištěna vyplývá i z příslušného listu vlastnictví, který je součástí Vašeho spisu. Celá přihlášená pohledávka tedy náleží jako zajištěná do 4. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm d) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro pořadí pohledávky je den doručení uvedeného exekučního příkazu příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. 4.3.2014.

 

Přihláška č.l. 220 doručena dne 28.11.2023.

 

12/ Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – město, se sídlem Hlinky 42/106, 603 00 Brno, sp. zn. 030 EX 10086/14, oprávněný ARGEMON INVEST s.r.o., ve výši 7.865,- Kč

 

V případě, že z rozdělované podstaty bude uspokojená pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce (ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 119/2001 Sb.), žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky představované hotovými výdaji do 4. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm d) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem je datum zahájení námi vedeného exekučního řízení, tj. 18.04.2014.

 

Soudní exekutor současně pohledávku přihlašuje jako pohledávku zajištěnou exekutorským zástavním právem k nemovitým věcem, které jsou předmětem dražby, a to na základě exekučního příkazu jímž bylo exekutorské zástavní právo k nemovitým věcem zřízeno a který Vám zasíláme v příloze. Existence exekutorského zástavního práva jímž je naše pohledávka zajištěna vyplývá i z příslušného listu vlastnictví, který je součástí Vašeho spisu. Celá přihlášená pohledávka tedy náleží jako zajištěná do 4. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm d) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro pořadí pohledávky je den doručení uvedeného exekučního příkazu příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. 25.7.2014.

 

Přihláška č.l. 227 doručena dne 28.11.2023.

 

13/ Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – město, se sídlem Hlinky 42/106, 603 00 Brno, sp. zn. 030 EX 5358/22, oprávněný VZP ČR, ve výši 2.420,- Kč

 

Soudní exekutor žádá, aby ve výše uvedeném případě byla pohledávka představující odměnu soudního exekutora zařazena do 8. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro pořadí pohledávky je den doručení této přihlášky.

 

Přihláška č.l. 231 doručena dne 28.11.2023.

 

14/ Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – město, se sídlem Hlinky 42/106, 603 00 Brno, sp. zn. 030 EX 25646/16, oprávněný VZP ČR, ve výši 2.420,- Kč

 

Soudní exekutor žádá, aby ve výše uvedeném případě byla pohledávka představující odměnu soudního exekutora zařazena do 8. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro pořadí pohledávky je den doručení této přihlášky.

 

Přihláška č.l. 232 doručena dne 28.11.2023.

 

15/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, celkové výši 217.387,87 Kč

 

1) Dlužné pojistné v neuhrazené částce 5.725,87 Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4241102420, který nabyl právní moci dnem 02.07.2011,

2) Penále z prodlení v částce 63.177,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141102419, který nabyl právní moci dnem 02.07.2011,

3) Dlužné pojistné v částce 20.173,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7241601933, který se stal vykonatelný dnem 20.06.2016,

4)Penále z prodlení v částce 60.981,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7241601933, který se stal vykonatelný dnem 20.06.2016,

5) Dlužné pojistné v částce 4.011,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4940051750, který nabyl právní moci dnem 25.05.2022,

6) Penále z prodlení v částce 63.320,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2840070957, který nabyl právní moci dnem 25.05.2022.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 1 a č. 2 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím pohledávek č. 1 a č. 2 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum zahájení exekuce tj. 06.02.2014, což dokládáme Vyrozuměním o zahájení exekuce č.j.030EX56849/13.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 3 a č. 4 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím pohledávek č. 3 a č. 4 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum doručení exekučního návrhu, tj. 16.09.2016, což dokládáme doručenkou k exekučnímu návrhu, agendové číslo 2458EX7216.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 5 a č. 6 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím pohledávek č. 5 a č. 6 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum doručení exekučního návrhu, tj. 10.08.2022, což dokládáme doručenkou k exekučnímu návrhu, agendové číslo 1557EX7222.

 

Přihláška č.l. 246 doručena dne 16.01.2024.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kárníkova 1535/12, Brno - Řečkovice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.