Rodinný dům ve Skřinářově č.p. 69 a nezkolaudovaný rodinný dům na pozemku parc.č. 44/5, okr. Žďár nad Sázavou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 10408/23-MB1
Nejnižší podání 17.056.667 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 10408/23-MB1
Začátek dražby18.06.2024 10:00
Konec dražby18.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání17.056.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.585.000 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota4.500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1040823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Popis nemovitých věcí zapsaných na LV č. 141:

Rodinný dům č.p. 69 s pozemky parc.č.st. 116, st. 42, parc.č. 43/6, parc.č. 43/2:

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepravidelného půdorysného tvaru, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce jsou betonové s izolaci proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou rovné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou měděné, fasáda je strukturovaná, sokl je obložen, vnitřní povrchy jsou vápenné, obklady jsou keramické, schodiště je betonové a ocelové s dřevěnými nášlapy. Okna jsou dřevěná EURO, dveře jsou dřevěné, vrata jsou dřevěná, podlahy jsou dlážděné a parkety, vytápění objektu je ústřední plynové, na tuhá paliva s akumulačním zásobníkem, dále podlahové v původní části 2.NP a v celé přístavbě a pomocí krbu s teplovzdušnými rozvody, ohřev TUV je ze zásobníku v kotli a akumulačního zásobníku, je provedeno napojení na elektroinstalaci (elektroinstalace je 230/400 V), vodovod je veřejný a ze studny, kanalizace je veřejná do jímky s přepadem a plyn, bleskosvod je nainstalován. Vnitřní hygienické vybavení tvoří v 1.NP: v prádelně - vana, umyvadlo, WC samostatně, 2.NP: sprcha, umyvadlo, WC samostatně, Podkroví: sprcha, umyvadlo, WC samostatně, V přístavbě u bazénu: vana, sprcha, umyvadlo, WC samostatně, V přístavbě v podkroví: WC, sprcha, umyvadlo, WC samostatně, v kuchyni je sporák s elektrickou deskou, ostatní vybavení: solární panely na ohřev vnitřního bazénu, 2x krb, ostatní současného standardního charakteru.

Dispoziční řešení a užitná plocha (viz. znalecký posudek)

Užitná plocha jednotky:

Celková užitná plocha rodinného domu činí 406,62 m2.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací pochází uliční část rodinného domu z roku 1991, v roce 2002 byl provedena přístavba domu do dvora a současně celková rekonstrukce původní uliční části, v roce 2017 byly vyměněny okna na původní uliční části rodinného domu. Současný stavebně technický stav domu je průměrný s běžnou údržbou.

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Zemědělská stavba bez čp/če na pozemky parc.č.st. 42:

Jedná se o zděný objekt bývalé stodoly se sedlovou střechou, k datu ocenění využívaný pro parkování a skladování, popřípadě pro rodinné oslavy. Základové konstrukce jsou kamenné bez izolaci proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou částečné ve vestavbě, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou pozinkované, fasáda je vápenná, sokl je upraven, vnitřní povrchy jsou vápenné a režné zdivo, schodiště nad vestavbu je dřevěné. Okna jsou dřevěná, dveře a vrata jsou dřevěné, podlahy jsou betonové, kamenné a hliněné, vytápění objektu není provedeno, je provedeno napojení na elektroinstalaci (elektroinstalace je 230/400 V), na zahradní vodovod, ohřev TUV je pomocí průtokového ohřívače, ostatní vybavení standardního charakteru. Stáří původní stodoly je 100 let v roce 2016 byla celkově rekonstruována do dnešní podoby, stavebně technický stav je průměrný, údržba je na běžné úrovni.

Studna

Jedná se o kopanou skruženou studnu, hl. 8,0 m s elektrickým čerpadlem shodného stáří jako rodinný dům č.p. 69.

Přístřešek na posezení

Jedná se o přístřešek na posezení dřevěné konstrukce s venkovním krbem.

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o zpevněné plochy, kanalizační jímku, jímka na vodu, oplocení a přípojky inženýrských sítí včetně všech součástí a příslušenství.

Nezkolaudovaný rodinný dům na pozemku parc.č. 44/5 s pozemky parc.č. 44/5, 44/6:

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím pod pultovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce jsou betonové s izolaci proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou dřevěné (difúzně odvětrané), stropy jsou rovné, konstrukce střechy je dřevěná, střecha je pultová, krytina je fóliová, klempířské konstrukce jsou pozinkované poplastované, fasáda je zateplená obložená modřínem, sokl je upraven, vnitřní povrchy jsou dřevěné s nátěrem, obklady jsou keramické. Okna jsou dřevěná EURO, dveře jsou dřevěné, podlahy jsou dlážděné z cihel, vytápění objektu je podlahové, ohřev TUV je pomocí boileru, je provedeno napojení na elektroinstalaci (elektroinstalace je 230/400 V, poznámka: ošetřeno věcným břemenem zapsaným na LV č. 141 v oddíle C s povinností k parc.č. 43/2, 44/25, 44/29), voda je ze studny, kanalizace je do jímky, bleskosvod je instalován. Vnitřní hygienické vybavení tvoří: vana, sprcha, umyvadlo, WC, WC samostatně, v kuchyni je sklokeramická deska, ostatní vybavení: podstropní ventilátory.

Dispoziční řešení a užitná plocha (viz. znalecký posudek).


Užitná plocha jednotky:

Celková užitná plocha rodinného domu činí 115,43 m2.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací je rodinný dům užíván od roku 2016, postaven na stavební povolení (dle čestného prohlášení pana Vítězslava Musila mladšího, stavební povolení nebylo znalci při místním šetření předloženo), kolaudace objektu není k datu ocenění provedena a rodinný dům není zapsán a zakreslen v Katastru nemovitostí. Současný stavebně technický stav domu je průměrný s běžnou údržbou.

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Studna

Jedná se o vratnou studnu na parc.č. 44/5, hl. 29,0 m s elektrickým čerpadlem shodného stáří jako rodinný dům.

Přístřešek s terasou

Jedná se o terasu na terén s venkovním zastřešením, dřevěné konstrukce shodného stáří a opotřebení jako rodinný dům.

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o zpevněné plochy, kanalizační jímku, oplocení a přípojky inženýrských sítí včetně všech součástí a příslušenství.

Popis pozemků

Jedná se o rovinaté pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 141. Pozemek parc.č.st. 116 je zastavěn rodinným domem č.p. 69, pozemek parc.č.st. 42 je zastavěn zemědělskou stavbou bez čp/če (stodolou), pozemky parc.č. 44/5, 44/6 tvoří zahradu a zastavěnou plochu nezkolaudovaného rodinného domu postaveného na pozemcích parc.č. 44/5, 44/6. Pozemky jsou přístupné i ze zadní strany pozemku parc.č. 44/5, přes pozemky jiných vlastníků parc.č. 45/2, 44/26, 44/27 bez právního zajištění. Pozemky parc.č. 43/6, 43/2 tvoří předzahrádku u rodinného domu č.p. 69. Dále pozemky parc.č. 44/17, 44/25, 44/29, 44/28, st. 91/1, které se nacházejí v areálu bývalého zemědělského družstva, kde parc.č.st. 91/1 je zastavěna zemědělskou stavbou bez čp/če jiného vlastníka (stavba zapsaná na LV č. 254 není předmětem ocenění). Dle platného územního plánu obce se pozemky parc.č.st. 116, st. 42, parc.č. 43/6, 43/2, 44/5, 44/6 nacházejí ve stabilizované ploše B - plochy bydlení - venkovské a pozemky parc.č. 44/17, 44/25, 44/29, 44/28, st. 91/1 v ploše Vz - Vd - plochy výroby a skladování, drobná a řemeslná výroba. Pozemky jsou u rodinných domů oplocené, rodinný dům č.p. 69 je napojen na veškeré inženýrské sítě, nezkolaudovaný rodinný dům je napojen na elektroinstalaci, vodovod z vlastní studny.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skřinářov 69, Skřinářov, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.