id. 1/16 pozemků (orná půda) v Kardašově Řečici, okr. Jindřichův Hradec

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11009/22-MB2
Nejnižší podání 200.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11009/22-MB2
Začátek dražby18.06.2024 11:00
Konec dražby18.06.2024 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1100922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Zemědělský pozemek parc. č. 2103/1 je na severozápadní straně ohraničený keřovými porosty, na jihovýchodní straně zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor zemědělských pozemků parc. č. 1185/4 a parc. č. 1186 je částečně ohraničený železniční tratí a nachází se v lánu. Zemědělské pozemky parc. č. 897/1 a parc. č. 897/2 jsou ohraničené korytem místního potoka, které se nachází i na pozemku parc. č. 897/3.

Travnatý pozemek parc. č. 1245/1 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací na jihozápadní straně plotem sousedního vlastníka.

Zemědělský pozemek parc. č. 946/1 je na jihovýchodní straně ohraničený listnatými porosty, na severozápadní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jablonského tř. 625, Kardašova Řečice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.