id. 1/16 pozemků (ostatní pozemky) v Kardašově Řečici, okr. Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11009/22-MB
Nejnižší podání 44.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 5

Nejvyšší podání

34cc7947
49.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
34cc7947 49.000 Kč 18.6.2024 10:58:41.932474
da00b88e 48.000 Kč 18.6.2024 10:57:13.007932
34cc7947 47.000 Kč 18.6.2024 10:55:01.174090
da00b88e 45.000 Kč 18.6.2024 10:52:45.586906
34cc7947 44.000 Kč 18.6.2024 10:30:26.691574

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11009/22-MB
Začátek dražby18.06.2024 10:30
Konec dražby18.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání44.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)66.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1100922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Soubor travnatých pozemků parc. č. St. 1089/1, parc. č. 2103/2, parc. č. 2103/3, parc. č. 2103/4 a parc. č. 4346 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na jihovýchodní straně travnatým porostem. Na pozemku parc. č. St. 1089/1 se žádná stavba nenachází. Na pozemku parc. č. 2103/4 se nacházejí porosty, nezpevněná cesta a stavba chaty, která není zapsaná v KN a není předmětem ocenění. Na travnatém pozemku parc. č. 2103/2 se částečně nacházejí porosty.

Pozemky jsou převážně rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jablonského tř. 625, Kardašova Řečice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.