Podíl na domě v obci Mrákov, okr. Domažlice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX40014/19
Nejnižší podání 266.667 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

98442ccf
288.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
98442ccf 288.000 Kč 3.7.2024 13:23:11.215720
c61c6e62 280.000 Kč 3.7.2024 13:21:29.417055
98442ccf 266.667 Kč 3.7.2024 13:01:44.856222

KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX40014/19
Začátek dražby03.07.2024 13:00
Konec dražby03.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání266.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)400.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104001419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 247 - zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 139 m2 , jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 247), pozemku p.č. 2404/3 - ostatní plocha o velikosti 221 m2 , pozemku p.č. 2404/6 - ostatní plocha o velikosti 316 m2 , pozemku p.č. 2404/7 - ostatní plocha o velikosti 317 m2 a dále pozemku p.č. 5459 - lesní pozemek o velikosti 314 m2 , vše v k.ú. Klíčov u Mrákova, obec Mrákov, okres Domažlice. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 247 - zastavěná plocha a nádvoří, splňuje pohledu o charakter rodinného domu a ke dni ocenění je takto i užíván. Dále bylo zjištěno, že pozemek p.č. 5459 - lesní pozemek, je užíván ve funkčním celku s objektem bez čp/če - zem. stav a ke dni ocenění nemá charakter lesního pozemku. 

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Mrákov, v místní části s názvem Mlýneček, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a skutečný přístup je po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3734/87 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a na pozemcích p.č. 2407 - ostatní plocha a p.č. St. 130 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví podílového vlastníka předmětu ocenění. Faktický přístup k oceňovaným nemovitým věcem je zajištěn po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5325 - ostatní plocha a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 5199 - ostatní plocha, p.č. 2232/24 - ostatní plocha, p.č. 2409/4 - ostatní plocha a p.č. 5197 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Mrákov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 160 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu a žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Mrákov dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+kk s kompletním sociálním zařízením.  Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byly opraveny fasádní a postupně byla osazena okna za nová plastová a proběhla modernizace vnitřního vybavení. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou.

203EX40014/19 www.eujicha.czMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mlýneček, Mrákov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.