ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 00188/17-1341
Nejnižší podání 552.500 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 25

Nejvyšší podání

27d346c0
748.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
27d346c0 748.500 Kč 13.6.2024 10:54:31.933840
83776118 740.500 Kč 13.6.2024 10:54:08.224861
27d346c0 732.500 Kč 13.6.2024 10:49:15.539174
83776118 724.500 Kč 13.6.2024 10:48:59.896418
27d346c0 712.500 Kč 13.6.2024 10:47:04.395027
83776118 704.500 Kč 13.6.2024 10:46:54.201013
27d346c0 696.500 Kč 13.6.2024 10:46:44.913949
83776118 688.500 Kč 13.6.2024 10:46:34.377276
27d346c0 680.500 Kč 13.6.2024 10:45:56.970272
83776118 672.500 Kč 13.6.2024 10:45:28.625285
27d346c0 664.500 Kč 13.6.2024 10:44:47.273419
83776118 656.500 Kč 13.6.2024 10:44:39.448755
27d346c0 648.500 Kč 13.6.2024 10:44:29.137360
83776118 640.500 Kč 13.6.2024 10:44:19.664785
27d346c0 632.500 Kč 13.6.2024 10:44:13.759508
83776118 624.500 Kč 13.6.2024 10:43:59.592899
27d346c0 616.500 Kč 13.6.2024 10:43:52.754376
83776118 608.500 Kč 13.6.2024 10:43:42.257389
27d346c0 600.500 Kč 13.6.2024 10:43:28.632288
83776118 592.500 Kč 13.6.2024 10:43:15.112746
27d346c0 584.500 Kč 13.6.2024 10:43:08.554257
83776118 576.500 Kč 13.6.2024 10:42:51.345159
27d346c0 568.500 Kč 13.6.2024 10:42:43.649342
83776118 560.500 Kč 13.6.2024 10:42:05.897353
27d346c0 552.500 Kč 13.6.2024 10:41:45.039341

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 00188/17-1341
Začátek dražby13.06.2024 10:30
Konec dražby13.06.2024 10:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Zuzana Skalická
telefon: 236034025,
skalickaz@exsmekal.cz


Nejnižší podání552.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.105.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota110.500 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110018817
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 4020/30 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/31 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/32 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/33 - ovocný sad, pozemku p.č. 4021/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4021/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4021/11 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4033/32 - zahrada, pozemku p.č. 4033/71 - ovocný sad, pozemku p.č. 4033/74 - ovocný sad, pozemku p.č. 4221/138 - ostatní plocha, vše v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora. Pozemek p.č. 4221/138 je situován v okrajové, zastavěné části města Kutná Hora, v jižní části katastrálního území, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 4221/143 - ostatní plocha a p.č. 4221/140 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Pozemky p.č. 4020/30, p.č. 4020/31, p.č. 4020/32, p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10, p.č. 4021/11, p.č. 4033/32, p.č. 4033/71 a p.č. 4033/74 jsou situovány v nezastavěné, odlehlé, severozápadní části katastrálního území, v převážně mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 4020/32, p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10, p.č. 4021/11, p.č. 4033/32, p.č. 4033/71 a p.č. 4033/74 se nachází náletové dřeviny převážně plevelného a z menší části ovocného charakteru. Na pozemku p.č. 4020/31 se nachází trvalé porosty vinice včetně opěrné konstrukce, a to dřevěných sloupků a vodících drátů, kdy stáří je odhadnuto odborným odhadem zpracovatele.

Dle informací ČSÚ ve městě Kutná Hora se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. 4221/138 se nachází těleso zpevněné komunikace pro automobilovou a přiléhající pěší dopravu, kdy tato komunikace je silnicí II. třídy č. 126. S ohledem na skutečnost, že komunikace II. a III. třídy jsou vždy ve vlastnictví kraje, není uvedené těleso komunikace předmětem ocenění.

Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemků, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo s betonovými sloupky (na pozemcích p.č. 4020/30, p.č. 4020/32, p.č. 4021/7 a p.č. 4021/10)

- oplocení - drátěné poplastované pletivo s betonovými sloupky (na pozemku p.č. 4021/7)


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Nájemní právo mezi vlastníkem nemovitosti a pronajímatelem ze dne 30.9.2015 - nájemní smlouva, kdy pozemky p.č.4020/30, p.č. 4020/31, p.č.4020/32, p.č.4020/33, p.č. 4021/10 a 4021/11 (vše na LV 2975, k.ú. Kutná Hora), dává pronajímatel do nájmu nájemci na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou či lze nájem ukončit po vzájemné dohodě, kdy nájemné činí 6.000 Kč ročně za 1 hektar pronajímaných pozemků.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.