id. podíl o vel. 1/2 RD Bernartice, čp 22 s parcelami v obci Kolinec

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 DD 1536/24-26
Nejnižší podání 512.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby099 DD 1536/24-26
Začátek dražby25.06.2024 13:00
Konec dražby25.06.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání512.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)768.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol153624
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

ideální podíl o vel. 1/2

A) Rodinný dům č.p. 22 Bernartice
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní budovu rodinného domu s podkrovím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementových šablon. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda budovy není zateplená. Na budovu navazuje hospodářská budova se sedlovou střechou s dřevěnými dvoukřídlými vraty. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází 2 kůlny a přístřešek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.
Pozemek parc. č. St. 19, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 1 181 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 22, hospodářskou budovou, kůlnami a přístřeškem. Zbylou část tvoří zahrada. Zahrada je rovinatá až mírně svažitá, travnatá, neudržovaná a částečně oplocená drátěným nebo dřevěným oplocením. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví městysu.
Součástí nemovité věci jsou IS, jímka, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, hospodářská budova, kůlny a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


B) Pozemky Bernartice
Jedná se o pozemky parc. č. 28/2 (trvalý travní porost) o výměře 1 947 m2, parc. č. 193/1 (orná půda) o výměře 3 050 m2, parc. č. 214 (ostatní plocha) o výměře 79 m2 a parc. č. 211 (lesní pozemek) o výměře 450 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek o celkové výměře 5 526 m2. Pozemky jsou travnaté a nacházejí se na nich porosty. Přístup na pozemky je přes pozemek ve vlastnictví městyse Kolinec.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

C) Pozemky Bernartice
Dále se jedná o pozemky parc. č. 27/2 (trvalý travní porost) a o výměře 196 m2 a parc. č. 228/1 (trvalý travní porost) o výměře 4 577 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek o celkové výměře 4 773 m2. Pozemky jsou travnaté. Přístup na pozemky je přes pozemek ve vlastnictví městyse Kolinec.
Byla zjištěna smlouva o pronájmu pozemků ze dne 17.4.2012. Jedná se o pozemky parc. č. 27/2 (trvalý travní porost) a parc. č. 228/1 (trvalý travní porost). Celková plocha pozemků je 0,4773 ha. Roční výše nájemného s 5-ti letou výpovědní lhůtou byla sjednána dohodou ve výši 800 Kč/ha. Z výměry pronajatých pozemků vyplývá, že nájemné bude 382 Kč za rok. Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 odpovídá 191 Kč za rok, což je 955 Kč za 5 let.
Věcná břemena nebyla zjištěna.


D) Lesní pozemky Bernartice
Dále se jedná o samostatný pozemek parc. č. 207 (lesní pozemek) o výměře 493 m2. Na pozemku se nacházejí porosty. Přístup na pozemek je přes pozemky v podílovém spoluvlastnictví dlužníka.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


E) Lesní pozemky Bernartice
Dále se jedná o pozemky parc. č. 189 (lesní pozemek) o výměře 1 949 m2, parc. č. 190 (lesní pozemek) o výměře 1 007 m2 a parc. č. 193/6 (lesní pozemek) o výměře 2 961 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek o celkové výměře 5 917 m2. Pozemky jsou určeny k plnění funkcí lesa. Přístup na pozemky je přes pozemek ve vlastnictví městyse Kolinec a dále přes pozemky v podílovém spoluvlastnictví dlužníka.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Ohledání bylo provedeno dne 25.4.2024 bez účasti spoluvlastníka nemovité věci. Dlužník byl vyrozuměn o provedení místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavil, neumožnil provedení místního šetření (vnitřního ohledání) a nepředložil stavebně technickou ani jinou dokumentaci.


Oceňovaný rodinný dům č.p. 22 Bernartice se nachází v jižní zastavěné části obce Bernartice, která je vzdálená cca 4,5 km severozápadně od centra městysu Kolinec.
Oceňované pozemky se nacházejí v okolí rodinného domu č.p. 22 Bernartice v extravilánu obce.
Zastávka autobusu „Kolinec, Mlázovy” se nachází cca 1,8 km od oceňované nemovité věci. Železniční stanice „Kolinec” se nachází cca 4,5 km od oceňované nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bernartice 22, Kolinec - Bernartice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.