Podíl na pozemcích v k.ú. Uherčice u Hustopečí, okr. Břeclav

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 15 hodin 49 minut 24 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX43734/15-457
Nejnižší podání 41.333 Kč
Minimální příhoz 800 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX43734/15-457
Začátek dražby17.07.2024 13:00
Konec dražby17.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání41.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)62.000 Kč
Minimální výše příhozu800 Kč
Dražební jistota18.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104373415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

I) Nemovité věci evidované na LV č. 716, k.ú. Uherčice u Hustopečí

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl  ve výši 1/30 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1586/513 - ostatní plocha o výměře 59 m2 , pozemku p.č. 1586/521 - ostatní plocha o výměře 975 m2 , pozemku p.č. 1586/534 - orná půda o výměře 1.166 m2 , pozemku p.č. 1586/552 - vinice o výměře 925 m2 a pozemku p.č. 1739/40 - orná půda o výměře 489 m2 , vše v k.ú. Uherčice u Hustopečí, obec Uherčice, okres Břeclav, které jsou situovány v odlehlé jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3360/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obec Uherčice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané. Na části pozemků se nachází porosty vinic.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 803, k.ú. Uherčice u Hustopečí

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1794/63 - vodní plocha o výměře 424 m2 , pozemku p.č. 1957/84 - orná půda o výměře 36 m2 , pozemku p.č. 1970/66 - trvalý travní porost o výměře 3.478 m2 , pozemku p.č. 1970/103 - ostatní plocha o výměře 296 m2 , pozemku p.č. 2009/3 - orná půda o výměře 2.014 m2 , pozemku p.č. 2034/133 - orná půda o výměře 2.899 m2 , pozemku p.č. 2031/134 - orná půda o výměře 3.229 m2 , pozemku p.č. 2906/1 - orná půda o výměře 1.813 m 2 , pozemku p.č. 3358/9 - ostatní plocha o výměře 32 m2 a pozemku p.č. 3426/4 - orná půda o výměře 678 m2 , vše v k.ú. Uherčice u Hustopečí, obec Uherčice, okres Břeclav. Pozemky p.č. 1794/63, p.č. 1957/84, p.č. 1970/66, p.č. 1970/103, p.č. 2031/133, p.č. 2031/134 a p.č. 3358/9 se nachází v odlehlé jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1739/3 - ostatní plocha a p.č. 3358/43 - ostatní plocha a přes po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1970/67 - trvalý travní porost a p.č. 1794/61 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Uherčice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Na pozemku p.č. 1970/66 se nachází nezpevněná účelová komunikace (sloužící jako přístupová cesta k přilehlým vinicím). Pozemek p.č. 2009/3 je situován v odlehlé jižní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 2906/1 se nachází v odlehlé jihovýchodní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po zpevněné komunikaci „cyklostezka“ na pozemku p.č. 2898/1 - orná půda, který je ve vlastnictví obce Uherčice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 3426/4 je situován v okrajové části zastavěného území obce, v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


www.eujicha.cz                                                                       203EX43734/15


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou: Věcné břemeno chůze a jízdy a dále na p.č. 3426/2, p.č. 3426/3, p.č. 3426/5 až p.č. 3426/54, p.č. 3426/56 až p.č. 3426/89, p.č. 3426/91, p.č. 3426/92, p.č. 3426/93 ze dne 17.12.1996, které bylo zřízeno listinou: Rozhodnutí pozemkového úřadu 4968/1996. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - pozemku p.č. 3426/4 a vázne na: - pozemek p.č. 3426/1


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Uherčice 32, Uherčice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.