zemědělská půda + park Třemešek - Dolní Studénky

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 DD 5/24
Nejnižší podání 3.333.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby225 DD 5/24
Začátek dražby26.06.2024 10:00
Konec dražby26.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání3.333.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.999.999 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0000524
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nemovité věci:

parcela č.:

- 8/2 o výměře 157m2 ostatní plocha - ostatní komunikace

- 14/2 o výměře 2396m2 ostatní plocha - zeleň

- 15/5 o výměře 8072m2 orná půda

- 17 o výměře 471m2 ostatní plocha - neplodná půda

- 21/1 o výměře 503m2 orná půda

- 22 o výměře 12459m2 trvalý travní porost

- 24/1 o výměře 37103m2 ostatní plocha, zeleň

- 25 o výměře 5423m2 ostatní plocha, zeleň

- 503/3 o výměře 3398m2 ostatní plocha - ostatní komunikace


zapsané na listu vlastnictví č. 373 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Dolní Studénky, katastrální území Dolní Studénky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dolní Studénky 38, Dolní Studénky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.