podíl 1/8 - zahrada, orná půda - obec Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 6480/15-100
Nejnižší podání 48.414 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b77b4a1c
48.414 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b77b4a1c [priorita 1] 48.414 Kč 9.7.2024 13:00:07.460799

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 6480/15-100
Začátek dražby09.07.2024 13:00
Konec dražby09.07.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání48.414 Kč
Výsledná cena (odhadní)72.620 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004751872/0800
Variabilní symbol648015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zahrada číslo parcelní 15 a orná půda číslo parcelní 16, se všemi součástmi a příslušenstvím, jsou situovány v severní okrajové části intravilánu části obce Kůzová, katastrálním území Nová Ves u Rakovníka. Situování předmětných nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy pro katastrální území Nová Ves u Rakovníka v měř. 1:1000 a ortofotomapy snímků katastrální mapy v měř. 1:500 a 1:2000, jenž jsou přílohou znaleckého posudku. Přístup na oceňované pozemkové parcely je z jihozápadu, přes pozemkovou parcelu jiného vlastníka - zastavěnou plochu číslo parcelní 13, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 34, pozemek přilehlý na místní zpevněnou komunikaci. V dané části obce je, dle zjištěných skutečností a zejména rovněž prohlášení přítomného spoluvlastníka sousedního rodinného domu č.p. 34, možnost napojení pouze na veřejný rozvod elektro.
Část obce Kůzová nemá žádnou základní občanskou vybavenost. Do spádové obce Čistá čítající cca 876 obyvatel, má docházkovou vzdálenost cca 6 km. Obec Čistá nemá rovněž dostupnou veškerou základní občanskou vybavenost, má omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, v dané obci a rovněž v nejbližším okolí jsou také velmi omezené lukrativní pracovní možnosti. Sídlo Kůzová má omezené dopravní spojení autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím, vyššími úřady a institucemi a lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je třeba dojíždět do města Kralovice, vzdáleného cca 16 km a zejména okresního města Rakovník, vzdáleného cca 24 km. Životní prostředí je v dané lokalitě obce nenarušené bez jakéhokoliv vlivu škodlivého průmyslu a jeho negativního provozu v blízkém okolí.
Dle platného územního plánu jsou obě oceňované pozemkové parcely určeny jako plochy smíšené obytné venkovské.
Dle prohlášení pana Miloslava Hubáčka, jsou již historicky a rovněž ke dni ohledání, obě oceňované pozemkové parcely užívány společně v jednom celku s rodinným domem č.p. 34 postaveném na zastavěné ploše číslo parcelní 13.
Dle sdělení stavebního úřadu Obecního úřadu Čistá, se v jeho archivu nenachází žádné doklady ke stavbám na oceňované zahradě číslo parcelní 15.
Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny je tedy spoluvlastnický podíl 1/8 na pozemkových parcelách - zahradě číslo parcelní 15 o výměře 1 161 m2 a orné půdě číslo parcelní 16 o výměře 465 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím (stavba dřevěného skladu, stavba zděného skladu navazujícího na hospodářskou část rodinného domu č.p. 34, stavba přístřešku na palivo, na části zahrady č.p. 15 je postavena stavba garáže jiného vlastníka - rodinného domu č.p. 34, dále pak odžité a poškozené oplocení a smíšené okrasné a ovocné trvalé porosty), v katastrálním území Nová Ves u Rakovníka, obec Čistá, okres Rakovník.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 217.919,28 Kč. Pro pohledávku je nařízena exekuce č.j. 139 EX 4547/10. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 3.7.2024. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.), s rozhodným datem 4.11.2010 doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi Mgr. Marcelu Kubisovi, Exekutorský úřad Šumperk.


2)FOXDALE INVESTMENTS LTD, IČ 6370343,
se sídlem Sunbury Lane 39, SW11 3 NP London, Spojené království, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 114.118,43 Kč. Pro pohledávku je nařízena exekuce č.j. 139 EX 31662/19. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 3.7.2024. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s rozhodným datem 25.10.2019 doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi Mgr. Marcelu Kubisovi, Exekutorský úřad Šumperk.


3) Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 44.322,74 Kč. Pro pohledávku je nařízena exekuce č.j. 120 EX 18212/18. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 18.6.2024. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s rozhodným datem 30.11.2018 doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo je prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čistá 1, Čistá, okres Rakovník, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.