Byt 2+1 v Benešově nad Černou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 4275/23-50
Nejnižší podání 1.088.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 41

Nejvyšší podání

674543ac
1.437.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
674543ac 1.437.500 Kč 11.7.2024 14:05:18.601356
00eb32f8 1.435.500 Kč 11.7.2024 14:00:39.762268
674543ac 1.433.400 Kč 11.7.2024 13:57:05.341105
00eb32f8 1.431.400 Kč 11.7.2024 13:52:23.093810
674543ac 1.429.325 Kč 11.7.2024 13:48:56.069312
00eb32f8 1.427.000 Kč 11.7.2024 13:44:18.324980
674543ac 1.424.910 Kč 11.7.2024 13:41:13.387929
00eb32f8 1.422.910 Kč 11.7.2024 13:36:33.776557
674543ac 1.420.898 Kč 11.7.2024 13:35:06.807663
00eb32f8 1.418.898 Kč 11.7.2024 13:30:28.246608
674543ac 1.416.676 Kč 11.7.2024 13:26:30.312742
00eb32f8 1.414.555 Kč 11.7.2024 13:21:49.658778
674543ac 1.412.333 Kč 11.7.2024 13:18:34.225832
00eb32f8 1.410.000 Kč 11.7.2024 13:13:48.537199
674543ac 1.407.912 Kč 11.7.2024 13:09:40.425373
00eb32f8 1.405.690 Kč 11.7.2024 13:04:55.426606
674543ac 1.403.345 Kč 11.7.2024 13:03:03.979888
00eb32f8 1.401.000 Kč 11.7.2024 12:58:22.249382
674543ac 1.398.210 Kč 11.7.2024 12:56:04.503583
00eb32f8 1.395.000 Kč 11.7.2024 12:51:22.842859
674543ac 1.392.000 Kč 11.7.2024 12:50:15.861288
00eb32f8 1.390.000 Kč 11.7.2024 12:45:30.230517
674543ac 1.387.000 Kč 11.7.2024 12:45:04.576490
00eb32f8 1.385.000 Kč 11.7.2024 12:40:27.900919
674543ac 1.379.000 Kč 11.7.2024 12:39:58.328590
00eb32f8 1.377.000 Kč 11.7.2024 12:39:26.721828
674543ac 1.372.000 Kč 11.7.2024 12:37:35.920156
00eb32f8 1.370.000 Kč 11.7.2024 12:36:17.659527
674543ac 1.350.000 Kč 11.7.2024 12:35:56.133538
00eb32f8 1.320.000 Kč 11.7.2024 12:35:37.088703
674543ac 1.300.000 Kč 11.7.2024 12:33:44.221629
00eb32f8 1.270.000 Kč 11.7.2024 12:33:32.372362
674543ac 1.250.000 Kč 11.7.2024 12:30:21.640814
6121093f 1.200.000 Kč 11.7.2024 12:30:06.527045
674543ac 1.190.000 Kč 11.7.2024 12:29:46.178507
6121093f 1.162.000 Kč 11.7.2024 12:28:53.726158
674543ac 1.160.000 Kč 11.7.2024 12:28:24.962634
00eb32f8 1.110.000 Kč 11.7.2024 12:28:08.551784
674543ac 1.100.000 Kč 11.7.2024 12:27:08.323172
00eb32f8 1.090.000 Kč 11.7.2024 12:26:26.723772
674543ac 1.088.000 Kč 11.7.2024 12:18:30.115621

KrajJihočeský kraj
OkresČeský Krumlov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 4275/23-50
Začátek dražby11.07.2024 12:00
Konec dražby11.07.2024 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání1.088.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.632.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0745040349/0800
Variabilní symbol427523
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce č.p. 1. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 nadzemních podlaží (včetně podkroví), kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné  prostory. V budově je celkem 9 jednotek. Dražená jednotka č. 1/1 se nachází v budově č.p. 1 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 60,61 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. K bytu patří podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 6061/49383.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

  1. Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek LL.M., Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, přihlašuje na základě přiloženého příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 220 EX 13754/23 - 34 ze dne 30.5.2024 ve smyslu ust. § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) svou pohledávku ve výši 6.655,00 Kč. Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 4.235,00 Kč (včetně DPH) byla zařazena v pořadí přihlášky oprávněného dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení exekučního řízení, tj. den 11.12.2023, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH), nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudního exekutora ve výši 6.655,- Kč (včetně DPH) zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání. Přihláška byla doručena dne 30.5.2024.

  2. Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. Věřitel Komerční banka, a.s. má pohledávku zajištěnou zástavním právem k draženým nemovitým věcem, a to na základě Smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 0099026533963 ze dne 18.09.2020 ve spojení se všeobecnými obchodními podmínkami, úvěrovými podmínkami a Sazebníkem a Zástavní smlouvou k nemovitostem reg. 10000782621 ze dne 18.09.2020. Pro uvedenou pohledávku byl usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově č.j. 2 C 135/2023-59 ze dne 11.09.2023 nařízen soudní prodej zástavy – nemovitých věcí, které jsou předmětem nařízené exekuční dražby. V následné exekuci prodejem zástavy bylo rozhodnuto, že Věřitel má právo na náhradu nákladů soudního prodeje zástavy ve výši 5.900,00 Kč. Tato zajištěná pohledávka činí ke dni konání dražby (tj. ke dni 11.07.2024) částku celkem ve výši 1.034.033,25 Kč. Věřitel má i po konání dražby nárok na smluvní úrok ve výši 2,49 % ročně z vyčerpané jistiny úvěru a zákonný úrok z prodlení ze splatné jistiny úvěru.Shora označená pohledávka patří podle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do skupiny jako pohledávka zajištěná zástavním právem, přičemž pro pořadí pohledávky je rozhodné datum 18.09.2020 jakožto den vzniku zástavního práva. S ohledem na shora uvedené Věřitel přihlašuje do nařízené dražby shora označených nemovitých věcí Povinného svou pohledávku ve výši 1.034.033,25 Kč s úrokem ve výši 2,49 % ročně z částky 834.894,29 Kč od 12.07.2024 do zaplacení a úrokem z prodlení ve výši 15,00 % ročně z částky 834.894,29 Kč od 12.07.2024 do zaplacení a požaduje její zařazení do shora uvedené skupiny a dle uvedeného pořadí. Přihláška byla doručena dne 4.6.2024.

  3. Společenství vlastníků 9.bytových jednotek čp.1, IČ 26072564, se sídlem Benešov nad Černou 1, 382 82 Benešov nad Černou, právně zast.: Mgr. Janem Aulickým, advokátem se sídlem Za Tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov, Věřitel je společenstvím vlastníků jednotek. Povinný je vlastník č.1/1 nacházející se v budově čp. 1 v části obce Benešov nad Černou, stojící na pozemku st. parc.č. 499, vše v kat.úz. a obci Benešov nad Černou, a z titulu vlastnictví této jednotky byla a je povinen hradit platby do fondu oprav přihlašujícího věřitele a zálohy za služby spojené s užívání této jednotky. Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6.3.2024, č.j. 7 C 307/2023 -33, který nabyl právní moci dne 6.3.2024 a který je vykonatelný, bylo rozhodnuto o povinnosti povinného Václava Vaňka uhradit věřiteli podávajícímu přihlášku Společenství vlastníků částku 17.966,00 s přísl. Věřitel má za povinným rovněž další pohledávky, které jsou dluhy povinného za platby do fondu oprav věřitele ve výši 727,00 Kč měsíčně, zálohy za služby spojené s vlastnictví bytové jednotky ve výši 573,00 Kč měsíčně a to za období od 1.10.2023 do 31.12.2023, které jsou vymáhány v řízení vedeném u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp.zn. 5 C 29/2024 které doposud neskončilo, byť byl již vydán platební rozkaz, který však doposud nenabyl právní moci a zřejmě nebyl doručen povinnému. Konkrétně předmětem tohoto soudního řízení jsou tedy pohledávky věřitele v celkové výši 5.443,00 Kč s úroky z prodlení takto: ve výši 15 % p.a. a) z částky 1.300 Kč, za období od 1.11.2023 do zaplacení, b) z částky 1.300Kč, za období od 1.12.2023 do zaplacení ve výši 14,75 % p.a. a) z částky 1.300Kč, za období od 1.1.2024 do zaplacení b) z částky 1.543 Kč, za období od 1.2.2024 do zaplacení. Další specifikace přihlašovaných pohledávek: A) Pohledávky přiznané soudem a vymahatelné dle rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 15.12.2021, č.j. 8 Nc 407/2021-93, který nabyl právní moci dne 19.1.2022 a který je vykonatelný, když jde pohledávky přihlašovaného věřitele související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky. Vyčíslení pohledávek ke dni konání dražby a jejich rozdělení 1. Pohledávky na jistině 17.966,00 Kč. 2. Pohledávky na příslušenství ke dni dražebního jednání tj k 11.7.2024 činí částku 2.837,00 Kč 3. Pohledávka na nákladech řízení ve výši 1.600,00Kč. Celkem tyto přihlašované pohledávky činí 22.403,00 Kč. Skupina pohledávky: Přihlašované pohledávky jsou zařazeny do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť se jedná o pohledávky přihlašovaného věřitele související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky. Pohledávky věřitele doposud vymáhané v soudním řízení u Okresního soudu v Českém Krumlově sp.zn 5 C 29/2024 když jde rovněž o pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a které byly uplatněny u soudu žalobou. Vyčíslení pohledávek ke dni konání dražby a jejich rozdělení 1. Pohledávky na jistině 5.443,00 Kč. 2. Pohledávky na příslušenství ke dni dražebního jednání tj k 11.7.2024 ve výši 454,00 Kč. 3. Náklady řízení 1.600,00 Kč. Celkem přihlašované pohledávky činí 7.497,00 Kč. Skupina pohledávky: Přihlašované pohledávky jsou zařazeny do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť se jedná o pohledávky přihlašovaného věřitele související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, jak vyplývá z údajů popsaných shora. Další rozhodné skutečnosti určující mj. pořadí pohledávky -jedná se o pohledávku ve smyslu ust. § 336f odst. 1 druhá věta, uplatněnou v soudním řízení, jež doposud pravomocně neskončilo. Přihláška byla doručena dne 17.6.2024.

  4. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV, povinný nezaplatil shora uvedenému správci daně podle vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací: 1356230/24/2203-52550-305476, přihlašuje tedy pohledávky v celkové výši 363,00 Kč. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu: Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena dne 10.7.2024.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Benešov nad Černou 1, Benešov nad Černou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.