parc. St.384/2 - zastavěná plocha a nádvoří v obci Mšeno (2.kolo)

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 16 hodin 10 minut 48 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3869/16-181
Nejnižší podání 55.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3869/16-181
Začátek dražby17.07.2024 13:00
Konec dražby17.07.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání55.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)111.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5900382/0800
Variabilní symbol386916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji místní zastavěné části Romanov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2. Pozemek je částečně oplocený. Na pozemku se nacházejí porosty a oplocení. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 384/1, který je ve vlastnictví paní Jany Najmanové.
Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.
V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení – venkovské.
Pozemek se nachází v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.
Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
Ohledání nemovité věci bylo provedeno dne 22.6.2023. Povinný byl vyrozuměn o provedení místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavil a nepředložil dokumentaci.


viz Znalecký posudek č. 028411/2023 v příloze


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů bylo rozhodnuto v 1. kole dražby dne 5.12.2023.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Romanov 7, Mšeno - Romanov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.