id. 259/32535 pozemků zapsaných na LV č. 4608, 2856, k.ú. Štýřice, Brno, okr. Brno - město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 5457/06-MB
Nejnižší podání 66.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

fd62fd44
66.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fd62fd44 66.667 Kč 11.7.2024 10:25:30.700020

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 5457/06-MB
Začátek dražby11.07.2024 10:00
Konec dražby11.07.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání66.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)100.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol545706
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se v zastavěném území města Brna, v k.ú. Štýřice při ul. Gallašova, mezi bytovými domy č.p. 53/10, 51/8, 49/6, 47/4 (parc.č. 555) a za bytovými domy č.p. 49/6, 47/4 (parc.č. 560). Pozemky jsou rovinaté, využívané jako travnaté plochy mezi bytovými domy a jako zahrada za bytovými domy při ul. Gallašova. Pozemky jsou oplocené s možnosti napojení na veškeré inženýrské sítě.

Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemky, resp. ideální spoluvlastnickými podíly ve výši 259/32535 na pozemcích parc.č. 555, 560 vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Celkový popis nemovité věci

Popis pozemků zapsaných na LV č. 4608, 2856, k.ú. Štýřice:

Pozemky jsou umístěné v zastavěné území města Brna, v k.ú. Štýřice při ul. Gallašova, mezi bytovými domy č.p. 53/10, 51/8, 49/6, 47/4 (parc.č. 555) a za bytovými domy č.p. 49/6, 47/4 (parc.č. 560). Pozemky jsou rovinaté, využívané jako travnaté plochy mezi bytovými domy a jako zahrada za bytovými domy při ul. Gallašova. Dle platného územního plánu města se pozemky nacházejí ve stabilizované ploše čistého bydlení BC.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemků nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků nebyly zjištěny.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ MONETA MONEY BANK, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, zast. JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou, ve výši 110.289,08 Kč, která se skládá z:

 

Rozhodné datum zjištění exekutorským zástavním právem č.j. 057 EX 3039/08-77 ze dne 10.11.2010, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 16 doručena dne 04.06.2012.

 

2/ Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Hlušovická 254/58, 779 00 Olomouc (dříve Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, 779 00, Soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal), sp. zn. 057EX 3039/08, oprávněný MONETA MONEY BANK, a.s., ve výši 7.865,- Kč, Pořadí určuje den, kdy byl exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva doručen katastrálnímu úřadu – tedy den 23.11.2010, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 17 doručena dne 07.06.2012.

 

3/ JUDr. Jitka Wolfová, se sídlem Exekutorského úřadu Plzeň-město, Radyňská 9, Plzeň, sp. zn. 106Ex 2549/12, oprávněný RILEX TRADERS, a.s., ve výši 7.800,- Kč, rozhodné datum zřízení EZP 106 Ex 2549/12-59 ze dne 13.12.2012, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 24 doručena dne 13.12.2012.

 

4/ RILEX TRADERS, a.s., RADNICKÁ 11, 60200, BRNO, IČ 28280857, ve výši 66,486,- Kč s přísl.

 

Rozhodné datum zřízení EZP 106 Ex 2549/12-59 ze dne 13.12.2012, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 26 doručena dne 08.01.2013.

 

5/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp. zn. 169EX 7498/11, pův. sp.zn.: 013EX 1715/09,oprávněný Juraj Haberl, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka ve výši 4.235,- Kč náleží v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb. a § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 3. skupiny. Pro pořadí je rozhodující den doručení návrhu na nařízení exekuce, tj. 04.12.2009, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem. Pohledávka ve výši 3.630,- Kč náleží v souladu s § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 6. skupiny. Pro pořadí pohledávky je rozhodující den doručení přihlášky pohledávky.

 

Přihláška č.l. 131 doručena dne 14.05.2024.

 

6/ Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí  , se sídlem Kounicova 67, 601 67 Brno   

 

Přihlášená pohledávka ve výši 10335,00 Kč se dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu řadí do 4. skupiny –  pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pro pořadí přihlášené pohledávky ve výši 10335,00 Kč je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 23.06.2016 (§ 337c odst. 5 písm. d) občanského soudního řádu).

Přihlášená pohledávka ve výši 8220,00 Kč se dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu řadí do 6. skupiny – pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Pro pořadí přihlášené pohledávky je rozhodující den doručení přihlášky soudnímu exekutorovi (§ 337c odst. 5 písm. c) občanského soudního řádu).

 

Přihláška č.l. 140 doručena dne 04.06.2024.

 

7/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, v celkové výši 337.257,-Kč

Z toho činí:

1) Dlužné pojistné v částce 21.600,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4241001322, který nabyl právní moci dnem 17.06.2010,

2) Penále z prodlení v částce 3.757,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141001321, který nabyl právní moci dnem 17.06.2010,

3) Dlužné pojistné v částce 36.524,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4441401946, který nabyl právní moci dnem 13.01.2015,

4) Penále z prodlení v částce 27.830,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141402471, který nabyl právní moci dnem 13.01.2015,

5) Dlužné pojistné v neuhrazené částce 44.821,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4940028257, který nabyl právní moci dnem 26.05.2018,

6) Penále z prodlení v částce 54.424,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2840038378, který nabyl právní moci dnem 26.05.2018,

7) Dlužné pojistné v částce 69.966,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4940046596, který nabyl právní moci dnem 14.08.2021,

8) Penále z prodlení v částce 78.335,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2840062993, který nabyl právní moci dnem 14.08.2021.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 1 a č. 2 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

 

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 1 a č. 2 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum zahájení exekuce tj. 08.07.2014, což dokládáme Vyrozuměním o zahájení exekuce č.j.030 EX17630/14. Pohledávky jsou nyní vymáhané Exekutorským úřadem Brno-město, soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 030EX17630/14 ze dne 11.07.2014.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 3 a č. 4 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

 

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 3 a č. 4 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum doručení exekučního návrhu, tj. 08.06.2015, což dokládáme doručenkou k exekučnímu návrhu, agendové číslo 1731EX7215. Pohledávky jsou nyní vymáhané Exekutorským úřadem Brno – město, soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného č.j. 030EX11836/15 ze dne 13.07.2015.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 5 a č. 6 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 5 a č. 6 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum doručení exekučního návrhu, tj. 08.07.2019, což dokládáme doručenkou k exekučnímu návrhu, agendové číslo 1569EX7219. Pohledávky jsou nyní vymáhané Exekutorským úřadem Brno – město, soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného č.j. 030EX9309/19 ze dne 13.08.2019.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 7 a č. 8 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 7 a č. 8 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně na datum doručení exekučního návrhu, tj. 15.11.2021, což dokládáme doručenkou k exekučnímu návrhu, agendové číslo 3078EX7221. Pohledávky jsou nyní vymáhané Exekutorským úřadem Brno – město, soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného č.j. 030EX8511/21 ze dne 20.12.2021.

 

Přihláška č.l. 164 doručena dne 10.06.2024.

 

8/ ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB /dříve IPB Pojišťovna, a.s./, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18, IČO: 45534306, právně zast.: JUDr. Dagmar Kláskovou, advokátkou

 

pohledávka za povinným, sestávající z

- jistiny ve výši 1 821 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % od 20. 2. 2006 do 31. 12. 2006, ve výši 9,5 % od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007, ve výši 9,75 % od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, ve výši 10,5 % od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008 a dále od následujícího dne až do zaplacení s úrokem z prodlení ve výši, která odpovídá v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení v procentech součtu čísla 7 a repo sazby vyhlášené ve Věstníku ČNB ve výši platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí

- nákladů nalézacího řízení ve výši 8 454 Kč

- nákladů exekuce ve výši 400 Kč, sestávající z 2 právních úkonů:

- Příprava a převzetí věci 100 Kč + režijní paušál 1 x 100 Kč,

- Sepis návrhu na nařízení exekuce 100 Kč + režijní paušál 1 x 100 Kč

 

Rozhodné datum zahájení exekuce (194 EX 972/15) – dne 15.09.2015, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 179 doručena dne 20.06.2024.

 

9/ Krajský soud v Hradci Králové, se sídlem: 502 08 Hradec Králové, Československé armády čp. 218, IČO 00215716

 

Pohledávka ve výši 1 614 Kč je tvořena:

• jistinou ve výši 1 614 Kč, pohledávka uložená povinnému zaplatit na základě vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 12. 2004, j. č. 44 Cm 66/2004 - 76, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2007.

 

Návrh na nařízení exekuce byl zaslán dne 16. 4. 2015 soudnímu exekutorovi Mgr. Jaroslavu Homolovi Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, doručen byl dne 20. 4. 2015. Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola zahájil exekuci dne 29. 5. 2015 pod sp. zn. 030 EX 6705/15.

 

Věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ustanovením:

§ 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny.

 

Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného, tedy den 20. 4. 2015

 

Přihláška č.l. 182 doručena dne 28.06.2024.

 

10/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, se sídlem Příkop 25, 604 23 BRNO-STŘED

Celkem (Kč): 5884.00

Z toho:

Daňové pohledávky celkem (Kč): 4295.00

Pohledávky na příslušenství celkem (Kč): 0.00

Pohledávky na úroku z prodlení celkem (Kč): 1589.00

 

Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky.

 

Přihláška č.l. 189 doručena dne 01.07.2024.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havlenova 55/12, Brno - Štýřice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.