2. KOLO - spoluvlastnický podíl 8/30 k pozemkům v obci Lužná a Lišany, okr. Rakovník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 3786/23-VS2
Nejnižší podání 305.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

f5ad6b0f
325.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f5ad6b0f 325.000 Kč 9.7.2024 10:24:22.223956
5dade855 315.000 Kč 9.7.2024 10:08:37.391052
f5ad6b0f 305.000 Kč 9.7.2024 10:00:07.884879

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 3786/23-VS2
Začátek dražby09.07.2024 10:00
Konec dražby09.07.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání305.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)610.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol378623
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemek p.č. 1283/38 je situován v západní části katastrálního území s přístupem po

nezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů.

Pozemky p.č. 2071/2, p.č. 2072/75 a p.č. 2094/3 jsou situovány v centrální části

katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci.

Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké

kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází dřevěné sloupy (vlakové pražce) s

elektrickým ohradníkem.

Dle platného územního plánu obce Lužná jsou pozemky zahrnuty:

- pozemek p.č. 1283/38 v plochách jako: „DSm - místní komunikace“;

- pozemky p.č. 2071/2 a p.č. 2072/75 v plochách jako: „NZO - orná půda“;

- pozemek p.č. 2094/3 v plochách jako: „DSú - účelové komunikace“.

Pozemky p.č. 308/4 a p.č. 365/1 jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Lišany, v

mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č.

1917/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Lišany, dále přes nezpevněný zemědělský

pozemek p.č. 308/24 - orná půda, který je předmětem ocenění a přes nezpevněný zemědělský

pozemek p.č. 308/26 - orná půda, který je ve vlastnictví obce Lišany. Dle informací ČSÚ v obci

Lišany se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a

plynové vedení. Na pozemku p.č. 308/4 se nachází stavby - část přízemní vedlejší stavby I

smíšené konstrukce s pultovou střechou krytou taškou pálenou, jednoduchý, dřevěný

přístřešek s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a z části plechovou

krytinou a část přízemní, dřevěné vedlejší stavby II s pultovou střechou krytou plechovou

krytinou.

Pozemek p.č. 308/24 je situován v jihovýchodní části katastrálního území, v těsné blízkosti

zastavěného území obce Lišany, s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku

p.č. 1917/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Lišany. Pozemek je zemědělsky

obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 362/3 je situován v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes

nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky

obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 880/7, p.č. 1976/29, p.č. 1976/116 a p.č. 1976/262 jsou situovány v

jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes

nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou součástí

zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a

vodní stoka.

Pozemky p.č. 824/13, p.č. 1049, p.č. 1976/85 a p.č. 1976/129 jsou situovány v jižní až

jihozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné

zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou součástí zemědělských

honů, kdy pozemky p.č. 824/13 a p.č. 1049 jsou navíc zemědělsky obdělávané. Na části

pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a stromoví.

Pozemky p.č. 1752/26 a p.č. 1752/27 jsou situovány v severní až severovýchodní části

katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky

ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí

zemědělských honů.

Dle platného územního plánu obce Lužná jsou pozemky zahrnuty:

- pozemky p.č. 308/4 a p.č. 308/24 v plochách jako: „Plochy bydlení - BV - plochy bydlení

venkovského charakteru“ (stavebně využitelné pozemky);

- ostatní pozemky v plochách jako: „Plochy zemědělské - orná půda, trvalé travní porosty,

zahrady a sady - ZS“ a „Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a plochy“ (zemědělské

pozemky).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bylo zveřejněno na úřední desce exekutora po konání prvního kola dražby


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Masarykovo nám. 89, Lužná, Středočeský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.